Profil
Sluzby
Referencie
KontaktEkonomické a účtovné poradenstvo << Audit

 • poradenstvo pri vedení účtovníctva s väzbou na daňové zákony
 • poradenstvo pri spracovaní ročnej účtovnej závierky
 • poradenstvo pri spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky
 • metodické usmernenie pri spracovávaní interných smerníc
 • vypracovanie internej smernice
 • vypracovanie finančnej analýzy hospodárenia spoločnosti
 • všeobecné ekonomické poradenstvo
 • všeobecné daňové poradenstvo
 • všeobecné organizačné poradenstvo
 • poradenstvo pri investičných rozhodnutiach
 • priebežné poradenstvo prostredníctvom konzultácií
 • vypracovanie výročných správ
 • oceňovanie majetku
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • poradenstvo pri výbere a aplikácii mzdových foriem
 • poradenstvo pri správe majetku
 • poradenstvo v problematike skladového hospodárstva
 • poradenstvo týkajúce sa organizačnej štruktúry firmy, jej vnútornej hierarchie a horizontálnych väzieb
 • poradenstvo pri spracovaní podkladov k čerpaniu úverov
 • PePo