Profil
Sluzby
Referencie
KontaktAudit >> Ekonomické a účtovné poradenstvo

 • overovanie riadnej ročnej účtovnej závierky
 • overovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • overovanie konsolidovanej účtovnej závierky
 • priebežné overovanie účtovníctva ukončené auditom účtovnej závierky

 • Audit, t.j. overovanie účtovníctva a účtovnej závierky vykonávame v súlade so štandardnými audítorskými postupmi - rešpektujúc platnú legislatívu Slovenskej republiky a štandardy Slovenskej komory audítorov. Pri transformácii účtovnej závierky uplatňujeme Medzinárodné účtovné štandardy (IAS), resp. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS).
  Poskytovaná služba je určená pre klientov, ktorí majú zákonom stanovenú povinnosť overiť účtovnú závierku spoločnosti audítorom a tiež pre tých klientov, ktorí potrebujú overiť správnosť vedenia svojho účtovníctva a chcú získať nezávislý a verný obraz o účtovníctve a tým aj o majetku, záväzkoch, finančnej situácii a výsledku hospodárenia firmy.
  Súčasťou audítorskej zmluvy o overení účtovníctva a účtovnej závierky môže byť aj poradenstvo pri riešení otázok, ktoré môžu vzniknúť v priebehu overovania.

  V rámci auditu Vám ponúkame:
 • komplexné posúdenie systému vedenia účtovníctva a kontrolných informačných systémov
 • analýzu účtovného systému
 • zhodnotenie, príp. vypracovanie vnútornej smernice zameranej na vnútorný kontrolný systém účtovnej jednotky, ktorá je pre každú účtovnú jednotku povinná
 • priebežné overenie správnosti účtovníctva prostredníctvom kontroly účtovných dokladov, vrátane interných dokladov, výberovým spôsobom alebo hĺbkovo
 • overenie komplexnosti inventarizácie majetku a záväzkov spoločnosti a správnosti zaúčtovania jej výsledkov
 • oceňovanie majetku
 • overenie výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami
 • poskytovanie poradenstva v auditom dotknutej oblasti činnosti firmy
 • odporúčania a konzultácie pri vypracovaní podnikateľského zámeru
 • overenie účtovnej závierky
 • PePo